TƯ VẤN NHÀ ĐẸP: www.CUNGXAYNHADEP.vn
Click tham gia thành viên Ban Quản Trị DDXD
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 01-11-2011, 03:00 PM   #1
chiase.ketcau
SMOD - QTV Cao Cấp
 
chiase.ketcau's Avatar
 

Tham gia: Dec 2010
Nơi ở: 2649 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM
Số bài: 1,927
Các bài viết blog: 1
Thanks: 502
Được cám ơn: 664
Ảnh: 979
Downloads: 148   |   Uploads: 1147
Point: 23648
Default TCXDVN319 : 2004 "Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung"

QuyÕt ®Þnh cña bé tr­uëng Bé X©y dùng
VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN319 : 2004 "L¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp - Yªu cÇu chung "

bé tr­uëng Bé X©y dùng

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng.
- C¨n cø Biªn b¶n sè 64 / BB- H§KHCN ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2004 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu ®Ò tµi x©y dùng tiªu chuÈn "L¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ".
- XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ

quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam :
TCXDVN 319 : 2004 "L¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp - Yªu cÇu chung ".
§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
§iÒu 3: C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tru­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, Tæng gi¸m ®èc Tæng C«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam vµ Thñ tru­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++
Ph¹m vi ¸p dông:
1.1-Tiªu chu¶n nµy qui ®Þnh c¸c yªu cÇu chung vÒ lùa chän vµ l¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lµm viÖc víi ®iÖn ¸p xoay chiÒu lín h¬n 42V vµ ®iÖn ¸p mét chiÒu lín h¬n 110V trong hµng rµo mét c«ng tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. HÖ thèng nèi ®Êt thiÕt bÞ qui ®Þnh theo tiªu chuÈn nµy thuéc c¶ hai h×nh th¸i nèi ®Êt, nèi ®Êt b¶o vÖ vµ nèi ®Êt chøc n¨ng, trong ®ã nèi ®Êt b¶o vÖ lµ chñ yÕu.
1.2- Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt cña nhµ m¸y ®iÖn, ®­êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng, tr¹m biÕn ¸p trung gian thuéc c¸c dù ¸n ph¸t, dÉn vµ ph©n phèi ®iÖn n¨ng vµ mét sè c«ng tr×nh cã c«ng nghÖ ®Æc biÖt nh­ c¸c c«ng tr×nh ngÇm, bÕn c¶ng, s©n bay, chÕ biÕn dÇu má, hÇm lß, v.v...
1.3-Khi l¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt thiÕt bÞ, ngoµi viÖc ¸p dông tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu qui ®Þnh trong c¸c hå s¬ kü thuËt cã liªn quan.

Download TCXDVN319 : 2004 "L¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp - Yªu cÇu chung"

để xem link ẩn

Link: để xem link ẩn

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
chiase.ketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Facebook Comments

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Bookmarks

Từ khóa hỗ trợ tìm kiếm (Tại sao?)
nối đất, quyet đinh, tcxd, tcxdvn, tcxdvn319 : 2004


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
TCXDVN 310 : 2004 "Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch- Yêu cầu kỹ thuật" chiase.ketcau TCXD 0 01-11-2011 02:43 PM
TCXD VN 311 : 2004 "Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa : Silicafume và tro trấu nghiền mịn" chiase.ketcau TCXD 0 01-06-2011 09:48 AM
TCXDVN309 : 2004 "Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung " chiase.ketcau TCXD 0 01-05-2011 03:12 PM
Cho thí điểm căn hộ "hộp diêm" 20m2: Bộ Xây dựng "đẩy" cái khó cho TP.HCM chiase.noithat Tin tức khác 0 06-03-2010 09:21 AM
Nội thất "công nghiệp" cho căn hộ Hoang Khaan 2.Mẫu tham khảo 0 01-22-2008 03:19 PM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
www.ANCUONG.com - NHÀ CUNG CẤP GỖ TRANG TRÍ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
www.BMBSTEEL.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG THÉP TIỀN CHẾ UY TÍN CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU!
 www.ATTVN.vn - Chuyên cung cấp sàn nâng, vải địa công trình!
www.casta.com.vn - NHÀ SẢN XUẤT BẾP TRỌN GÓI LƯỢNG HÀNG ĐẦU!
www.SEAMASTERPAINT.com - NHÀ CUNG CẤP SƠN CHẤT LƯỢNG CAO HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
www.COSACO.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
www.HASSAAC.com - NHÀ SẢN XUẤT GẠCH ACC HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
 www.CUNGXAYNHADEP.vn - TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY NHÀ ĐẸP HÀNG ĐẦU!
www.AUSVNCO.com - NHÀ SẢN XUẤT & CUNG CẤP KHUNG CỬA THÉP TỪ ÚC GIÁ VIỆT NAM
www.WACKER.COM - Nhà sản xuất phụ gia hóa chất hang đầu thế giới
www.GEN.vn - Cung cấp giải pháp tin học hàng đầu về quản lý quan hệ khách hàng!
 www.BIMBACHKHOA.edu.vn - Trung tâm đào đạo tin học, công nghệ quản lý BIM
Đơn vị THẠCH  CAO tiên phong trong cộng đồng xây dựng DDXD là ai?
Đơn vị THANG MÁY tiên phong trong cộng đồng xây dựng DDXD!
www.GREYFINDERS.com - NHÀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ HÀNG ĐẦU!
Đơn vị CỬA uPVC tiên phong trong cộng đồng xây dựng DDXD là ai?
www.LUATSUSANG.com.vn - VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT CHUYÊN NGHIỆP TẠI TP.HCM!
www.CUNGXAYNHADEP.vn - THÔNG BÁO TÌM CÁC ĐƠN VỊ THIẾT KẾ HỢP TÁC TƯ VẤN THIẾT KẾ - THI CÔNG NHÀ DÂN Ở TP HÀ NỘI & TP ĐÀ NẴNG
 www.KHOXAYDUNG.VN -  THÔNG TIN MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG!
 www.DIENDANDIAOC.vn - THÔNG TIN NHÀ ĐẤT!
Nhà cung cấp phần mềm dự toán hay, hiệu quả cao!

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0903813337 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 2649 Phạm Thế Hiến, P7, Q8, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn