TƯ VẤN NHÀ ĐẸP: www.CUNGXAYNHADEP.vn
Click tham gia thành viên Ban Quản Trị DDXD
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 01-11-2011, 03:00 PM   #1
chiase.ketcau
SMOD - QTV Cao Cấp
 
chiase.ketcau's Avatar
 

Tham gia: Dec 2010
Nơi ở: 2649 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM
Số bài: 1,930
Các bài viết blog: 1
Thanks: 502
Được cám ơn: 672
Ảnh: 979
Downloads: 148   |   Uploads: 1147
Point: 23648
Default TCXDVN319 : 2004 "Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung"

QuyÕt ®Þnh cña bé tr­uëng Bé X©y dùng
VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN319 : 2004 "L¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp - Yªu cÇu chung "

bé tr­uëng Bé X©y dùng

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng.
- C¨n cø Biªn b¶n sè 64 / BB- H§KHCN ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2004 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu ®Ò tµi x©y dùng tiªu chuÈn "L¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ".
- XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ

quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam :
TCXDVN 319 : 2004 "L¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp - Yªu cÇu chung ".
§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
§iÒu 3: C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tru­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, Tæng gi¸m ®èc Tæng C«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam vµ Thñ tru­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++
Ph¹m vi ¸p dông:
1.1-Tiªu chu¶n nµy qui ®Þnh c¸c yªu cÇu chung vÒ lùa chän vµ l¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lµm viÖc víi ®iÖn ¸p xoay chiÒu lín h¬n 42V vµ ®iÖn ¸p mét chiÒu lín h¬n 110V trong hµng rµo mét c«ng tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. HÖ thèng nèi ®Êt thiÕt bÞ qui ®Þnh theo tiªu chuÈn nµy thuéc c¶ hai h×nh th¸i nèi ®Êt, nèi ®Êt b¶o vÖ vµ nèi ®Êt chøc n¨ng, trong ®ã nèi ®Êt b¶o vÖ lµ chñ yÕu.
1.2- Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt cña nhµ m¸y ®iÖn, ®­êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng, tr¹m biÕn ¸p trung gian thuéc c¸c dù ¸n ph¸t, dÉn vµ ph©n phèi ®iÖn n¨ng vµ mét sè c«ng tr×nh cã c«ng nghÖ ®Æc biÖt nh­ c¸c c«ng tr×nh ngÇm, bÕn c¶ng, s©n bay, chÕ biÕn dÇu má, hÇm lß, v.v...
1.3-Khi l¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt thiÕt bÞ, ngoµi viÖc ¸p dông tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu qui ®Þnh trong c¸c hå s¬ kü thuËt cã liªn quan.

Download TCXDVN319 : 2004 "L¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp - Yªu cÇu chung"

để xem link ẩn

Link: để xem link ẩn

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
chiase.ketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Facebook Comments

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Bookmarks

Từ khóa hỗ trợ tìm kiếm (Tại sao?)
nối đất, quyet đinh, tcxd, tcxdvn, tcxdvn319 : 2004


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
TCXDVN 310 : 2004 "Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch- Yêu cầu kỹ thuật" chiase.ketcau TCXD 0 01-11-2011 02:43 PM
TCXD VN 311 : 2004 "Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa : Silicafume và tro trấu nghiền mịn" chiase.ketcau TCXD 0 01-06-2011 09:48 AM
TCXDVN309 : 2004 "Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung " chiase.ketcau TCXD 0 01-05-2011 03:12 PM
Cho thí điểm căn hộ "hộp diêm" 20m2: Bộ Xây dựng "đẩy" cái khó cho TP.HCM CUNGXAYNHADEP.vn Tin tức khác 0 06-03-2010 09:21 AM
Nội thất "công nghiệp" cho căn hộ Hoang Khaan 2.Mẫu tham khảo 0 01-22-2008 03:19 PM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
www.ANCUONG.com - NHÀ CUNG CẤP GỖ TRANG TRÍ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
www.BMBSTEEL.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG THÉP TIỀN CHẾ UY TÍN CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU!
 www.CUNGXAYNHADEP.vn - TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY NHÀ ĐẸP HÀNG ĐẦU!
www.COSACO.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
Đơn vị THANG MÁY tiên phong trong cộng đồng xây dựng DDXD!
Chuyên gia xử lý chống thấm các công trình chất lượng!
www.GEN.vn - Cung cấp giải pháp tin học hàng đầu về quản lý quan hệ khách hàng!
 www.KHOXAYDUNG.VN -  THÔNG TIN MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG!
 www.DIENDANDIAOC.vn - THÔNG TIN NHÀ ĐẤT!
Đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp
Tìm đối tác SẮT THÉP trên DDXD
Tìm đối tác BÊ TÔNG trên DDXD
Tìm đối tác TÔN THÉP trên DDXD
Tìm đối tác PHỤ GIA XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác MÁY MÓC XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ ĐIỆN trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ NƯỚC trên DDXD
Tìm đối tác SƠN trên DDXD
Tìm đối tác GACH trên DDXD
Tìm đối tác CỬA NHÔM - NHỰA uPVC trên DDXD
Tìm đối tác TRẦN THẠCH CAO trên DDXD
Tìm đối tác RÈM & GIẤY DÁN TƯỜNG trên DDXD
Tìm đối tác BẾP trên DDXD

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0903813337 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 2649 Phạm Thế Hiến, P7, Q8, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn