Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 10-07-2009, 05:30 PM   #1
XAYNHA.com.vn
DDXD GROUP - TƯ VẤN KIẾN TRÚC
 
XAYNHA.com.vn's Avatar
 

Tham gia: Feb 2008
Nơi ở: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TPHCM
Số bài: 2,709
Thanks: 2,741
Được cám ơn: 3,488
Ảnh: 296
Downloads: 219   |   Uploads: 178
Point: 10000
Huân Chương Danh Dự
HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG HUÂN CHƯƠNG HẠNG HAI HUÂN CHƯƠNG HẠNG TƯ HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA CHỨNG CHỈ KS KC DDXD PRO 
Số huy chương: 5
Smile SỞ XÂY DỰNG Hà Tĩnh

Địa chỉ: Đường Võ Liêm Sơn - Thị xã Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3855526; Fax: 039 3881102

Giám đốc:
Đặng Quốc Khánh
Phó Giám đốc: Lê Văn Thống
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn


I. Chức năng:

Sở Xây dựng Hà Tĩnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; kiến trúc; quy hoạch xây dựng đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.
Sở Xây dựng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1- Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị và chính sách về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở và chịu trách nhiệm về các nội dung văn bản đã trình.
2.1 - Trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm về lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2.3 - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách, các quy chuẩn, tiêu chuyển, định mức kinh tế kỹ thuật thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý của Sở.
2.4 - Trình UBND tỉnh chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện về cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
2.5 - Về quản lý xây dựng:
2.5.1. Trình UBND tỉnh quy định việc phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật.
2.5.2. Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp và phân công của UBND tỉnh.
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng, công trình do UBND tỉnh giao.
- Thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng, công trình do UBND tỉnh giao.
2.5.3. Hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu thầu trong xây dựng (tư vấn, xây lắp, giám sát) đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật.
2.5.4. Trình UBND tỉnh quy định việc phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựn thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.
- Giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của địa phương.
- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn.
- Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng; giám định các sự cố công trình xây dựng trên địa bàn theo phân cấp và phân công của UBND tỉnh.
2.5.5. Cấp, thu hồi các loại chứng chỉ, giấy phép theo quy định của pháp luật; cấp thu hồi giấy phép xây dựng theo uỷ quyền của UBND tỉnh; hướng dẫn UBND cấp huyện, xã trong việc cấp, thu hồi giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, xã.
2.5.6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề; tổng hợp tình hình, năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.
2.5.7. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng và hồ sơ hoàn công công trình xây dựng của tỉnh theo quy định của pháp luật.
2.5.8. Trình UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tại địa phương; thông báo giá vật tư, vật liệu đến chân công trình.
- Trình Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung hoặc cho phép áp dụng định mức kinh tế, kỹ thuật mới hoặc đặc thù cho công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.
2.6 - Về quản lý xây dựng:
2.6.1 Trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng.
2.6.1. Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
2.6.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vật liệu hợp chuẩn trong các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.
2.7 - Về quản lý nhà ở và công sở:
2.7.1. Giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về nhà ở và công sở.
2.7.2. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình đầu tư phát triển, quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà ở và công sở trên địa bàn; hướng dẫn việc thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chế độ bảo hành, bảo trì nhà công vụ, công sở của các cơ quan, tổ chức tại địa phương.
2.7.3. Tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê về hiện tượng trạng nhà ở, công sở, tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn.
2.7.4. Giúp UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về quản ý và phát triển thị trường nhà ở trên địa bàn.
2.8 - Về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn:
2.8.1. Trình UBND tỉnh việc phân công, phân cấp quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng khác thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.
2.8.2. Chủ trì thẩm dịnh, trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị hồ sơ để UBND tỉnh trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt các đề án phân loại và công nhận các loại đô thị, các đồ án quy hoạch, xây dựng vùng trong tình, quy hoạch xây dựng đô thị và các đồ án quy hoạch xây dựng khác theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định các đồ án do sở chủ trì thực hiện.
- Phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựn chi tiết theo uỷ quyền của UBND tỉnh.
- Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện, xã trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các đồ án quy hoạch xây dựng đo thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện, xã theo phân cấp, bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy hoạch xây dựng chung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.8.3. Quản lý và chịu trách nhiệm về kiến trúc, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt tại địa phương, gồm: Tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê về hiện trạng nhà ở, công sở, tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn.
- Tổ chức công bố quy hoạch đã được phê duyệt; tổ chức quản lý các mốc giới; chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; giới thiệu địa điểm, thẩm định phương án kiến trúc cho các dự án đầu tư xây dựng.
2.8.4. Hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác, sử dụng đất xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch xây dựng được duyệt, giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý quy hoạch xây dựng 2 bên đường giao thông (gồm đường quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã, đường sắt), theo quy định của pháp luật.
2.8.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư và quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc trên địa bàn.
2.9 - Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị:
2.9.1. Trình UBND tỉnh quy định việc phân cấp, quản lý khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.
2.9.2. Trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực, khuyến khích và xã hội hoá việc đầu tư phát triển, quản lý, vận hành, khai thác và cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị.
2.9.3. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình quản lý đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng, duy tu, bão dưỡng, sữa chữa, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn theo phân công của UBND tỉnh.
2.9.4. Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy địn của pháp luật và phân công của UBND tỉnh.
2.9.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn.
2.9.6. Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành các loại đơn giá, phí, giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của pháp luật.
2.10 - Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở.
2.11 - Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, các hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
2.12 - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; thực hiện hợp tác liên doanh, liên kết; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ tư liệu về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
2.13 - Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành xây dựng.
2.14 - Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
2.15 - Tổ chức đào tạo, bồi dương về chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển nhân lực cho ngành xây dựng.
2.16 - Thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công cho UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.
2.17 - Quản lý tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
2.18 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
[+] W W W . D I E N D A N X A Y D U N G . V N [+]
================================
NƠI HỘI TỤ CỦA NHÂN TÀI XÂY DỰNG
VP DDXD: số 2649 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, TP HCM

Tel: (84-8) 3981 8370 - Nickname:chiase.kientruc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT
TRỤ SỞ: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TP HCM
Tel: (84-8) 39 81 8370 Hotline: 0903 813 337
[E]: thietke@ddxd.vn [W]:www.cungxaynhadep.vn
XAYNHA.com.vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Facebook Comments

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Từ khóa hỗ trợ tìm kiếm (Tại sao?)
hà tĩnh


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
Thông tư 25/2009/TT-BXD hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình. vophongmai 4.Thông tư 1 04-16-2010 12:06 PM
Thông tư 24/2009/TT-BXD Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng... vophongmai 4.Thông tư 0 08-20-2009 10:37 AM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
Design Consultant & Project Management - Total HVAC & SmartHome Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
LG Total HVAC Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Total SmartHome Solutions Provider - www.SMARTHOUSES.vn
Giải pháp gỗ nội thất cho gia đình
Cung ứng nguồn lực cao cấp

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0903813337 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 2649 Phạm Thế Hiến, P7, Q8, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn