Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 03-07-2011, 10:03 AM   #1
chiase.ketcau
SMOD - QTV Cao Cấp
 
chiase.ketcau's Avatar
 

Tham gia: Dec 2010
Nơi ở: 2649 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM
Số bài: 1,939
Các bài viết blog: 1
Thanks: 506
Được cám ơn: 676
Ảnh: 979
Downloads: 148   |   Uploads: 1147
Point: 23648
Arrow Một số kinh nghiệm thực tế đáng giá trong qlda

MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TẾ ĐÁNG GÍA TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN


1.Khi trộn BT quan tâm đến lượng nước ,tỉ lệ N/XM rất quan trọng trong việc xác định tính công tác của BT (độ suit, độ cứng…)
2.Các yêu cầu về cường độ nén Rn và độ sụt Sn là các yêu cầu theo TK.
3. Mẫu thử BT tại hiện trường.
4.Đơn vị lực trong tính toán XD là Mpa (N/mm2) thay thế cho Kg/cm2.
5.BT đá 4x6 .
6.Đổ BT trên nền quá khô , biện pháp khắc phục.
7.Khi triển khai công nghệ mới tại hiện trường
8.Việc chôn kim tiếp đất hệ thống chống sét & HT điện.
9.Nhà thầu trình bản vẽ , văn bản cho tư vấn & chủ đầu tư để giám sát cho công việc thực hiện.
10.Các công việc che khuất.
11.Hàm lượng phụ gia.
12.Kết quả thử nén BT.
13.Truyền đạt thông tin.
14.Vào nơi SX BT để KT trang thiết bị , VLXD…
15.Tử cường độ BT R7, 14, R28
16.Chỉ thị & yêu cầu thể hiện bằng văn bản, bằng Fax.
17.Kiểm tra nghiệm thu giai đoạn để bàn giao chuyển cho nhà thầu
18.Tính toán chính xác khối lượng BT.
19.Công tác đo đạc định vị.
20.Kích thước nát mực!
21.Gia cố móng bằng cừ tràm . Trường hợp móng bị lún do gia cố cừ tràm, cách kiểm tra.
22.Vấn đề chấm dứt HD ngang.
23.Sức khoẻ & ATLĐ
24.Biên bản cuộc họp giao ban (phối hợp), lập biên bản, chương trình và người tham dự .
25.Công tác hoàn công sau khi đổ BT, biện pháp sửa chữa? Bảo dưỡng BT .
26.Kê thép bằng “chân chó” tạo lớp bảo vệ BT.
27.Công tác nghiệm thu cần ghi rõ những việc cần làm lại, sửa chữa.
28.Kinh nghie^.m thu+.c hie^.n quy trình đie^`u tra, phân tích xử lý sự cố.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
chiase.ketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 bạn cảm ơn chiase.ketcau bài này:
Phamhiepluong (11-07-2011), son_010 (11-06-2012)
Facebook Comments
Cũ 04-03-2011, 05:26 PM   #2
thanhtamxd
User Register - Thành Viên
 
thanhtamxd's Avatar
 

Tham gia: Mar 2011
Nơi ở: iapeng-phú thiện-gialai
Số bài: 37
Thanks: 11
Được cám ơn: 8
Downloads: 5   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

Trích:
Nguyên văn bởi chiase.****** View Post
MOÄT SOÁ KINH NGHIEÄM THÖÏC TEÁ ÑAÙNG GÍA TRONG QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN1.Khi troän BT quan taâm ñeán löôïng nöôùc ,tæ leä N/XM raát quan troïng trong vieäc xaùc ñònh tính coâng taùc cuûa BT (ñoä suit, ñoä cöùng…)
2.Caùc yeâu caàu veà cöôøng ñoä neùn Rn vaø ñoä suït Sn laø caùc yeâu caàu theo TK.
3. Maãu thöû BT taïi hieän tröôøng.
4.Ñôn vò löïc trong tính toaùn XD laø Mpa (N/mm2) thay theá cho Kg/cm2.
5.BT ñaù 4x6 .
6.Ñoå BT treân neàn quaù khoâ , bieän phaùp khaéc phuïc.
7.Khi trieån khai coâng ngheä môùi taïi hieän tröôøng
8.Vieäc choân kim tieáp ñaát heä thoáng choáng seùt & HT ñieän.
9.Nhaø thaàu trình baûn veõ , vaên baûn cho tö vaán & chuû ñaàu tö ñeå giaùm saùt cho coâng vieäc thöïc hieän.
10.Caùc coâng vieäc che khuaát.
11.Haøm löôïng phuï gia.
12.Keát quaû thöû neùn BT.
13.Truyeàn ñaït thoâng tin.
14.Vaøo nôi SX BT ñeå KT trang thieát bò , VLXD…
15.Töû cöôøng ñoä BT R7, 14, R28
16.Chæ thò & yeâu caàu theå hieän baèng vaên baûn, baèng Fax.
17.Kieåm tra nghieäm thu giai ñoaïn ñeå baøn giao chuyeån cho nhaø thaàu
18.Tính toaùn chính xaùc khoái löôïng BT.
19.Coâng taùc ño ñaïc ñònh vò.
20.Kích thöôùc naùt möïc!
21.Gia coá moùng baèng cöø traøm . Tröôøng hôïp moùng bò luùn do gia coá cöø traøm, caùch kieåm tra.
22.Vaán ñeà chaám döùt HD ngang.
23.Söùc khoeû & ATLÑ
24.Bieân baûn cuoäc hoïp giao ban (phoái hôïp), laäp bieân baûn, chöông trình vaø ngöôøi tham döï .
25.Coâng taùc hoaøn coâng sau khi ñoå BT, bieän phaùp söûa chöõa? Baûo döôõng BT .
26.Keâ theùp baèng “chaân choù” taïo lôùp baûo veä BT.
27.Coâng taùc nghieäm thu caàn ghi roõ nhöõng vieäc caàn laøm laïi, söûa chöõa.
28.Kinh nghim thc hin quy trình ñiu tra, phaân tích xöû lyù söï coá.
ko đọc được, hình như lỗi font chư đua lên mạng rồi
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
thanhtamxd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cám ơn thanhtamxd vì bài này:
xuandat719 (04-03-2011)

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Từ khóa hỗ trợ tìm kiếm (Tại sao?)
danh gia, kinh nghiem, qlda, thuc te, xay dung


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
Một Số Kinh Nghiệm Trong Soạn Thảo Hợp Đồng Xây Dựng chiase.ketcau Các tài liệu khác 0 12-18-2010 11:55 AM
[Tin Tức]: Amata Corp(doang nghiệp bất động sản Thái Lan). sẽ mở rộng kinh doanh tại Việt Nam ngminhduc2008 Tin tức địa ốc 0 09-30-2010 07:27 AM
[Miền Bắc]: nhờ các bạn tư vấn về kinh nghiệm trợ lý cho Ban QLDA hoahong_cope Bảng tin đấu thầu các dự án 5 06-07-2009 05:17 PM
Một số kinh nghiệm trong bảng tính Excel oitroi Excel 0 04-24-2009 09:14 PM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0903813337 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 2649 Phạm Thế Hiến, P7, Q8, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn