Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 04-09-2008, 05:53 PM   #1
Phoenix
Consultant
 
Phoenix's Avatar
 

Tham gia: Nov 2007
Nơi ở: HoChiMinh City
Số bài: 725
Thanks: 170
Được cám ơn: 1,687
Ảnh: 735
Downloads: 274   |   Uploads: 16
Send a message via Yahoo to Phoenix
Point: 10390
Huân Chương Danh Dự
HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG CHỨNG CHỈ KS KC DDXD PRO HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA 
Số huy chương: 3
Default Quy định trong an toàn lao động

AN TOAØN – VEÄ SINH LAO ÑOÄNG ÑOÁI VÔÙI COÂNG NHAÂN BOÁC XEÁP THUÛ COÂNG.
 • Chæ nhöõng ngöôøi hoäi ñuû caùc ñieàu kieän sau ñaây môùi ñöôïc laøm coâng nhaân boác xeáp thuû coâng (baèng tay):
- Trong ñoä tuoåi lao ñoäng do Nhaø nöôùc quy ñònh.
- Ñaõ qua khaùm tuyeån söùc khoûe bôûi cô quan y teá.
- Ñöôïc ñaøo taïo chuyeân moân veà boác xeáp thuû coâng, huaán luyeän veà BHLÑ vaø coù chöùng chæ keøm theo. Söû duïng ñuùng vaø ñuû caùc phöông tieän baûo veä caù nhaân ñöôïc caáp phaùt theo cheá ñoä.
 • Chæ thöïc hieän vieäc boác xeáp baèng tay khi khoâng coù khaû naêng thöïc hieän vieäc boác xeáp baèng cô giôùi vaø phaûi chuaån bò saün caùc coâng cuï caàn thieát cho vieäc ñoù (daây, ñoøn baåy, ñoøn khieâng, …).
 • Phaûi ñeà phoøng caùc nguy cô coù theå gaây maát an toaøn do kieän haøng gaây ra nhö vaät nhoïn, vaät coàng keành, vaät deã laên, vaät trôn, vaät saéc caïnh, chaát ñoäc, chaát chaùy noå, chaát sinh buïi, v.v… ñeå tieân lieäu phöông phaùp phoøng traùnh moät caùch chuû ñoäng khi tieán haønh boác xeáp.
 • Neáu khoâng theå naâng kieän haøng bôûi moät ngöôøi thì tuyeät ñoái khoâng ñöôïc gaéng söùc maø phaûi goïi theâm ngöôøi giuùp ñôõ vaø trong tröôøng hôïp coù nhieàu ngöôøi khieâng phaûi coù nhöõng chæ huy ñeå phoái hôïp noã löïc cuûa taát caû moïi ngöôøi theo tín hieäu ñieàu khieån chung.
 • Khi boác xeáp phaûi tuaân thuû caùc nguyeân taéc sau: xeáp töø döôùi leân treân, laáy töø treân xuoáng döôùi ñeå traùnh gaây ñoå kieän haøng. Phaûi tuaân thuû nghieâm ngaët quy ñònh chieàu cao chaát haøng ñeå khoâng gaây suïp ñoå khoái haøng. Haøng deã laên phaûi ñöôïc coá ñònh baèng caùch cheøn chaéc chaén, v.v…
 • Phaûi xem xeùt ñeå choïn loái ñi laïi cho hôïp lyù trong khi di chuyeån kieän haøng ñeå khoâng va queät vaøo caùc khoái haøng khaùc, vôùi caùc vaät caûn vaø ngöôøi xung quanh.
 • Trình töï nhaác vaät naëng (kieän haøng) ñöôïc thöïc hieän nhö sau:
Ñaët hai chaân cho vöõng, ñeå moät chaân tröôùc chaân khi moät chuùt ñeå taïo theá thoaûi maùi, hai chaân giang ra cho vöøa ñuû ñeå taïo thaêng baèng.
- Tieán saùt tôùi vaät naëng caøng gaàn caøng toát, khuïy hai chaân khoaûng 90o, co mình, khoâng ngoài choàm hoåm (ngoài choàm hoåm seõ maát söùc voâ ích). Phaûi nhôù raèng löïc naâng chuû yeáu döïa vaøo cô baép cuûa chaân.
- Giöõ löng caøng thaúng caøng toát. Coù theå khoù giöõ löng thaät thaúng nhöng khoâng cho pheùp löng cong voøng.
- Baùm thaät chaët vaøo vaät trong khi nhaác vaø khieâng. Tröôùc khi ñoåi vò trí baùm phaûi ñaët vaät naëng xuoáng.
- Duoãi thaúng chaân ñeå khieâng vaät naëng cuøng moät luùc vôùi duoãi thaúng löng.
- Phaûi ñaûm baûo vaät naëng khoâng che khuaát taàm nhìn khi khieâng. Quaù trình ñeå vaät naëng cuoáng ñöôïc thöïc hieän ngöôïc vôùi ñoäng taùc nhaác leân.

Tải xuống toan bộ nội dung!
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
[+] W W W . D I E N D A N X A Y D U N G . V N [+]
======================================
NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG CHUYÊN GIA XÂY DỰNG

"THE SKY IS THE LIMIT FOR CIVIL ENGINEERS"
Phoenix vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 4 bạn cảm ơn Phoenix bài này:
anvneco3 (07-31-2008), duongb (10-15-2009), Karate (07-02-2009), NguyenTuong (05-25-2010)
Facebook Comments
Cũ 07-06-2008, 03:51 PM   #2
hsevn
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Mar 2008
Nơi ở: China
Số bài: 22
Thanks: 0
Được cám ơn: 5
Downloads: 0   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

Bài viết tham khảo thêm:

http://hsevn.com/index.php?option=co...253&Itemid=134
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
HSEVN - Hãy hành động vì sự An tòan của người Việt Nam
hsevn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cám ơn hsevn vì bài này:
dovantuong (12-18-2008)
Cũ 07-06-2008, 09:52 PM   #3
Admin
Administrator -Trưởng Ban
 
Admin's Avatar
 

Tham gia: Sep 2007
Nơi ở: TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số bài: 3,625
Các bài viết blog: 15
Thanks: 1,424
Được cám ơn: 7,045
Ảnh: 1901
Downloads: 635   |   Uploads: 124
Point: 5150
Huân Chương Danh Dự
HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG CHỨNG CHỈ QLDA DDXD PRO HUÂN CHƯƠNG HẠNG NHẤT HUÂN CHƯƠNG HẠNG HAI HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA 
Số huy chương: 5
Default An toàn với công việc mang, vác (Manual Handling)

An toàn với công việc mang, vác (Manual Handling)

Một vài động tác hàng ngày mà chúng ta thường làm cũng có thể gây ra những chấn thương khó lường nếu như chúng ta không biết mang vác đúng cách. Mang vác không đúng cách có thể gây ra những chấn thương đáng tiếc về cột sống, tay, hoặc chân...


Trong phạm vi ngắn của bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn một số kiến thức cơ bản về cách mang vác (Manual Handling). Những rủi ro liên quan tới công việc này và những biện pháp kiểm soát hay những hành động đúng cách để phòng ngừa chấn thương...


Trước hết chúng ta hiểu thế nào là hành động mang vác, hay khuân vác (Manual Handling)?
 • Bất cứ hành vi vận chuyển đồ vật nào mà cầm bằng tay kết hợp với sức chịu của cơ thể đều được gọi là khuân vác, hay mang vác (Manual Handling)
 • Các hành vi này có thể bao gồm các động tác như:
  • Nhấc lên, đặt xuống
  • Đẩy, kéo
  • Vác, xốc
  • ..vv

Một vài thông tin về chấn thương do mang vácTheo số liệu thống kê tại Anh trong những năm đầu 2000 (rất tiếc chúng tôi không có số liệu thống kê tại Việt Nam) thì tỷ lệ chấn thương do mang vác chiếm khá cao (trên 36%) so với các loại hình chấn thương khác. Chấn thương do mang vác thường gây ra các chứng như
 • Giãn dây chằng hông
 • Chấn thương cột sống
 • Tay và ngón tay
 • Vai và cổ
Trong đó chấn thương vùng lưng và ngang thắt lưng chiếm gần một nửa số tai nạn đã mắc phải


Các chấn thương gây ra bởi động tác nào?Hầu hết các chấn thương gây ra bởi
 • Nâng quá nặng
 • Nâng quá cao
 • Với quá tầm
 • Xoay người quá mức
 • Hành động lặp lại nhiều lần, liên tục
 • Sức chịu có hạn
Chấn thương do mang vác nguy hiểm thế nào?

Tuy không gây ra tai nạn chết người nhưng rất nhiều trường hợp đã để lại di chứng lâu dài hoặc gây ra bại liệt, tàn phế..vv

Cột sống chúng ta như thế nào?Xương sống chính là trụ cột của cơ thể chúng ta. Xương sống gánh vác toàn bộ trọng lượng phần trên của cơ thể, chúng còn kết hợp với xương sườn nhằm giữ ổn định và tạo lên một cái "lồng" chắc chắn bao bọc phân thân thể chúng ta. Ngay trên cột sống các đốt xương hợp nhất lại, phối hợp với dây chằng và các đĩa đệm để bảo vệ tủy sống - cơ quan truyền thụ cảm giác trực tiếp tới não bộ.


Chúng ta có tất cả 33 đốt xương cột sống.
 • Từ đốt sống thứ nhất (nối với hộp sọ) tới đốt sống thứ 7 chúng ta gọi là các đốt sống cổ,
 • Từ đốt sống thứ 8 đến thứ 19 chúng ta gọi là đốt sống ngực
 • Từ đốt sống thứ 20 đến thứ 24 chúng ta gọi là đốt sống lưng
 • Từ đốt sống thứ 25 đến thứ 30 chúng ta gọi là đốt xương cùng
 • Từ đốt sống thứ 30 đến thứ 33 chúng ta gọi là đốt xương cụt (xương đuôi)
Mỗi đốt sống được gép với nhau bởi một đĩa đệm nằm giữa. Đĩa đệm này có khả năng đàn hồi, biến dạng mỗi khi chúng ta vận động xương cột sống.
Bên trong đĩa đệm là tổ hợp các dây chằng và tủy sống. Tủy sống chạy xuyên suốt từ não bộ xuống đốt sống cuối cùng. Tủy sống kết hợp với hệ thần kinh điều khiển họi sự hoạt động của con người. nếu tủy sống bị chấn thương thì hệ thần kinh cũng bị tổn thương nghiêm trọng và gây ra một số bệnh bại liệt, mất cảm giác...

Thoái vị đĩa đệm

Khi lực tác dụng lên bề mặt đĩa đệm không cân, hoặc lệch/trượt thì đĩa đệm sẽ bị tổn thương hoặc méo đi. Lúc đó đĩa đệm sẽ phình ra và tác động tới các dây chằng chèn vào vị trí của tủy sống và gây ra chấn thương. Biểu hiện của chấn thương này là các triệu chứng đau ở vùng chân, lưng và mông..
Muốn chữa trị bệnh này cần rất nhiều thời gian, kết hợp với định vị lại đốt sống và giảm lực tác dụng lên vùng chấn thươngLực tác dụng lên cột sống như thế nào?

Theo tính toán, cứ 1kg đặt trước ngực thì ta có một lực tương đương 10kg tác động lên hệ cơ và dây chằng ở cột sống. Cũng như thế nếu ta cầm 1kg đưa thẳng tay ra phía trước thì chúng ta có một lực tương đương 100kg tác động lên hệ cơ và dây chằng ở cột sống.

Những điều lưu ý trước khi mang/vác (manual handling) bất cứ vật gì
 • Bạn nên biết khả năng của bạn mang được bao nhiêu?
 • Vật đó như thế nào? trong tình trạng nào?
 • Khối lượng và trọng lượng của vật sắp mang/vác
 • có cần thiết phải làm một bảng đánh giá rủi ro trước không?
 • Có thiết bị nào trợ giúp không?
 • vvv
6 điều cơ bản trong quá trình mang/vác:
 • Giữ cho lưng luôn thẳng
 • Sử dụng chân và các cơ
 • Giữ cho vật sát vào cơ thể
 • Hay khủy tay sát vào mạng sườn
 • Giữ cho các ngón ta liền nhau
 • Chân dang vừa phải, ổn định
Trình tự các động tác mang/vác an toàn • Dừng lại và nghĩ cách mang tốt nhất
 • Hai chân dang rộng ngang vai tại hai bên của vật cần mang/vác
 • Cầm/nắm nhẹ, với bàn tay khép các ngón (tất nhiên trừ ngón cái)
 • Thẳng lưng và đứng lên và tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC XỐC
 • Đưa vật cần mang sát vào người và di chuyển
 • Đặt xuống và lưng luôn ở tư thế thẳng
 • Chỉnh lại vị trí vật vừa chuyển
Giới hạn trọng lượng (với người bình thường)

....
Nếu chúng ta cúi xuống khoảng:
20 độ thì khả năng mang của chúng ta giảm đi 20%
45 độ thì khả năng mang của chúng ta giảm đi 35%
90 độ thì khả năng mang của chúng ta giảm đi 50%

Cũng như thế nếu chúng ta vặn người khảng:
30 độ thì khả năng nâng của chúng ta giảm đi 10%
60 độ thì khả năng nâng của chúng ta giảm đi 15%
90 độ thì khả năng nâng của chúng ta giảm đi 20%

Chúng ta làm gì khi vật to, cồng kềnh, nặng?

Hãy làm một bảng đánh giá rủi ro hoặc sử dụng các dụng cụ trợ giúp như sau:Kết luận

Với bất cứ những hành động nào, chúng ta nên làm một bảng đánh giá rủi ro nho nhỏ, khi đó chúng ta sẽ quyết định có nên àm hay không? làm như thế nào? và cần sự trợ giúp gì.
Tất cả những điều chúng tôi trình bài trên là những thông tin cần thiết mà thôi. Để công việc của bạn thực sự an toàn và bạn hiểu rõ hơn về an toàn trong mang vác. Chúng tôi khuyên bạn nên học một khóa đào tạo riêng về vấn đề này. Thông thường khóa học kéo dài 1 tiếng do những chuyên gia về an toàn giảng dạy. Nếu tổ chức của các bạn cần dạy cho nhiều người, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự trợ giúp hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn trong phạm vi và thời gian cho phép. (nguồn: http://hsevn.com/index.php?option=co...253&Itemid=134)

HSEVN ơi,

Vui lòng bạn có thể copy bài thay vì đưa link member chạy qua chạy lại cực lắm ah! Và họ luôn biết bạn có forum về chuyên này!
Cảm ơn bạn đã gởi link cho các members biết về bài này rất hữu ít.

Thân, Admin
Dương Quang
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
ADMIN DDXD

[+] W W W . D I E N D A N X A Y D U N G . V N [+]
======================================
NƠI HỘI TỤ CỦA NHÂN TÀI XÂY DỰNG
Văn phòng: 110 CAO THẮNG, P4, Q3, TP.HCM
[M]:0888 09 68 68 - [E]:duongquang@ddxd.vn
Admin đang trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 5 bạn cảm ơn Admin bài này:
anvneco3 (07-31-2008), cansa87 (02-08-2012), duongda (07-08-2008), RhettButler (05-18-2010), trankhachuy (07-22-2009)
Cũ 10-23-2008, 12:28 PM   #4
trunghiep
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Oct 2008
Nơi ở: Quy Nhơn, Bình Định
Số bài: 7
Thanks: 1
Được cám ơn: 3
Downloads: 0   |   Uploads: 0
Point: 0
Lightbulb An toàn thật quan trọng!

Cám ơn bài viết của anh Quang!

Mình góp thêm một trong những giải pháp an toàn trong quản lý xây dựng: sửng dụng container để làm văn phòng làm việc, container kho để chứa vật tư, thuốc nổ. Như thế tính an toàn sẽ cao hơn đó.
Tất cả các chuyên viên nước ngoài sang Việt Nam chỉ sử dụng container để làm việc tại công trình!
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
trunghiep vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 03-13-2009, 10:16 PM   #5
thangio90
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Mar 2009
Nơi ở: 872 Âu Cơ F.14 Q.Tân Bình TPHCM
Số bài: 14
Thanks: 18
Được cám ơn: 3
Downloads: 12   |   Uploads: 0
Point: 100
Default

cám ơn nhé
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
thangio90 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
An toàn Lao động khi làm việc trên cao vophongmai 7.Huấn luyện AT 2 07-23-2012 08:07 PM
An toàn Lao động khi vận hành trộn bê tông vophongmai 7.Huấn luyện AT 1 04-10-2009 06:38 PM
An toàn lao động ở công trường vophongmai 7.Huấn luyện AT 2 10-23-2008 12:34 PM
An toàn Lao động vận hành máy đóng cọc vophongmai 7.Huấn luyện AT 0 04-08-2008 09:54 PM
An toàn lao động khi sử dụng thang trong xây dựng vophongmai 7.Huấn luyện AT 0 01-26-2008 02:19 AM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
Design Consultant & Project Management - Total HVAC & SmartHome Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
LG Total HVAC Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Total SmartHome Solutions Provider - www.SMARTHOUSES.vn
Giải pháp gỗ nội thất cho gia đình
Cung ứng nguồn lực cao cấp

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0903813337 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 2649 Phạm Thế Hiến, P7, Q8, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn