Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 03-07-2011, 09:42 AM   #1
chiase.ketcau
SMOD - QTV Cao Cấp
 
chiase.ketcau's Avatar
 

Tham gia: Dec 2010
Nơi ở: 2649 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM
Số bài: 1,939
Các bài viết blog: 1
Thanks: 506
Được cám ơn: 676
Ảnh: 979
Downloads: 148   |   Uploads: 1147
Point: 23648
Default Quản lý rủi ro

QUAÛN LYÙ RUÛI RO
Định nghĩa

Laø moät quaù trình nhaän dieän, phaân tích vaø ñoái phoù vôùi ruûi ro

Muïc ñích

Taêng toái ña khaû naêng xaûy ra caùc söï kieän coù taùc ñoäng tích cöïc ñeán döï aùn (naém baét cô hoäi)
Giaûm thieåu khaû naêng xaûy ra caùc söï kieän coù aûnh höôûng baát lôïi ñoái vôùi muïc tieâu cuûa döï aùn (giaûm thieáu nguy cô)

CAÙC BÖÔÙC CHÍNH TRONG QUAÛN LYÙ RUÛI RO

1 - Laäp keá hoaïch quaûn lyù ruûi ro
2 - Nhaän daïng ruûi ro
3 - Phaân tích ñònh tính
4 - Phaân tích ñònh löôïng
5 - Keá hoaïch ñoái phoù
6 - Kieåm tra vaø kieåm soaùt ruûi ro

1- LAÄP KEÁ HOAÏCH QUAÛN LYÙ RUÛI RO

Quyeát ñònh caùch thöïc hieän vaø leân keá hoaïch nhöõng hoaït ñoäng quaûn lyù ruûi ro cho moät döï aùn bao goàm
- phaïm vi öùng duïng cuûa quaûn lyù ruûi ro, viduï thöïc hieän quaûn lyù ruûi ro trong suoát thôøi gian cuûa döï aùn hay chæ moät giai ñoaïn trong döï aùn. Nhaân söï tham gia vaøo keá hoaïch quaûn lyù ruûi ro
- vai troø vaø traùch nhieäm: ai chòu traùnh nhieäm chính, ai hoå trôï vaø thaønh laäp ñoäi quaûn lyù ruûi ro ví duï: boä phaän thieát keá phaûi coù nhieäm vuï chuaån bò cho ñaùnh giaù ruûi ro thieát keá; nhaø thaàu coù traùch nhieäm chuaån bò phaàn ñaùnh gía vaø phöông phaùp cho vieäc laép ñaët maùy vaø an toaøn lao ñoäng; vaø thaønh vieân ñoäi döï aùn: chuaån bò ñaùnh giaù ruûi ro thieát keá cô baûn.
Thôøi gian: qui trình quaûn lyù ruûi ro phaûi ñöôïc thöïc hieän nhieàu laàn trong suoát döï aùn. Möùc ñoä thöôøng xuyeân ñeå thöïc hieän quaûn lyù ruûi ro trong suoát thôøi gian cuûa döï aùn
-Tröôùc moåi giai ñoaïn thieát keá, thu mua vaø goïi thaàu
-Cuoái giai ñoaïn coâng ngheä
-Cuoái giai ñoaïn thu mua, cung caáp vaø söû duïng
-Cuoái giai ñoaïn laép gheùp vaø xaây döïng
-Sau giai ñoaïn chaïy thöû
-Sau thôøi gian baûo haønh 12 thaùng
Phöông phaùp: xaùc ñònh caùch vaø nguoàn thoâng tin döû lieäu ñeå thöïc hieän quaûn lyù ruûi ro
Nhaän dieän ruûi ro: söû duïng côû sôû döû lieäu ruûi ro noäi boä, ñieàu tra coâng nghieäp beân ngoaøi, phaùn ñoaùn chuyeân gia vaø baûn phaân tích chi tieát WBS. Nhöõng laõnh vöïc chính bao goàm:
- Tieán ñoä
- Chi phí
- Yeâu caàu kyõ thuaät
- Söùc khoûe vaø an toaøn
Ngaân saùch: thaønh laäp ngaân saùch caàn thieát cho quaûn lyù ruûi ro cho döï aùn

Download:


Link: http:////diendanxaydung.vn/./downloa...o=file&id=3995

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
chiase.ketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Facebook Comments
Cũ 11-12-2011, 01:44 AM   #2
txn1412
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Nov 2011
Nơi ở: Hồ Chí Minh
Số bài: 1
Thanks: 0
Được cám ơn: 0
Downloads: 6   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

Lừa đảo... 15k cho đăng kí... 15k để tải tài liệu... nhưng được 1 cái tài liệu với nội dung ko ra đâu vào đâu (10 slide nội dung + 2 slide giới thiệu.. với nôi dung ko chấp nhận được)... Vậy là sao? Tiền thì sẵn sàng nhưng nội dung thế này thì ko đáng.. 30k đủ để mua 1 cuốn sách quản lý dự án đọc... ADMIN nên xem lại vấn đề này hay là file bị lỗi thì xin hãy gửi lại vào hòm mail cho tôi... Còn nếu thật sự đây là thứ mà tôi bỏ ra để nhận được thì đây giống như 1 diễn đàn để quảng cáo mà làm tiền mà thôi..
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
txn1412 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 11-12-2011, 10:57 AM   #3
Support
DDXD GROUP SUPPORT
 
Support's Avatar
 

Tham gia: Oct 2009
Nơi ở: 2649 Phạm Thế Hiển P.7, Q.8, TP HCM
Số bài: 5,123
Các bài viết blog: 15
Thanks: 1,117
Được cám ơn: 2,200
Ảnh: 1066
Downloads: 321   |   Uploads: 146
Send a message via Yahoo to Support
Point: 2500
Huân Chương Danh Dự
HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA HUÂN CHƯƠNG HẠNG HAI HUÂN CHƯƠNG HẠNG TƯ 
Số huy chương: 3
Default

Trích:
Nguyên văn bởi txn1412 View Post
Lừa đảo... 15k cho đăng kí... 15k để tải tài liệu... nhưng được 1 cái tài liệu với nội dung ko ra đâu vào đâu (10 slide nội dung + 2 slide giới thiệu.. với nôi dung ko chấp nhận được)... Vậy là sao? Tiền thì sẵn sàng nhưng nội dung thế này thì ko đáng.. 30k đủ để mua 1 cuốn sách quản lý dự án đọc... ADMIN nên xem lại vấn đề này hay là file bị lỗi thì xin hãy gửi lại vào hòm mail cho tôi... Còn nếu thật sự đây là thứ mà tôi bỏ ra để nhận được thì đây giống như 1 diễn đàn để quảng cáo mà làm tiền mà thôi..
Chào bạn!
Bạn có cảm thấy bạn nói hơi quá không?
Bạn đã đọc kĩ nội dung của diễn đàn chưa?
DDXDVN là trang mạng xã hội,được duy trì và phát triển bởi các thành viên.
Để đăng kí làm thành viên bạn cần phải có mã kích hoạt. Vậy mã kích hoạt đó lấy bằng cách nào?
- cách bạn nhắn tin sms để lấy mã kích hoạt là bạn đã có tinh thần quyên góp cho sự phát triển của diễn đàn.
- bên cạnh đó bạn cũng có thể gưi mail hoặ gọi điệ thoại đến văn phòng DDXD để xin mã kích hoạt văn phòng vẫn sẵng sàng cấp cho bạn mã kích hoạt free mà.
Còn việc bạn nói down load tài liệu giả mạo là tài liệu nào ạ?
Có thể bạn search nhưng search không chính xác với tên nội dung nên mới down nhầm tại liệu khác.Bạn vui lòng cho mình biết là bạn cần down tài liệu nào để mình kiểm tra lại tài liệu và gửi lại cho bạn tài liệu mà bạn cần.
Còn việc bạn nói số tiền đó bạn đủ tiền để mua quyển sách đọc.vây mình hỏi bạn quyển sách đó bạn sẽ đọc trong bao nhiêu lần?và bạn có được đặt câu hỏi vào mục nào để mọi người trả lời không? khi bạn gặp những khó khăn trong 1 vấn đè nào mà cần những người giỏi về chuyên ngành đó tư vấn liệu quyển sách đó có tư vấn cho bạn được không,bạn có được giao lưu với tất cả các thành viên trên hệ thốgn DDXD qua quyển sách đó không?,...
Không những thế diễn đàn còn có các phong trào hoạt động thưởng point để hỗ trợ các bạn download tài liệu ,và các phong trào có trao giải thưởng bằng tiền mặt + thưởng point như cuộc thi viết blog trên DDXD, Bình chon cuộc thi sắp tới trên DDXD....
Vậy hãy bạn thử suy nghĩ lại vấn đề ... xem nhé!
Mọi thắc mắt hay cần trao đổi gửi mail vào support@ddxd.vn!
thân ái!
support,Như Nguyệt
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
[+] W W W . D I E N D A N X A Y D U N G . V N [+]
================================
NƠI HỘI TỤ CỦA NHÂN TÀI XÂY DỰNG
VP DDXD: số 2649 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, TP HCM

SUPPORT [E]: support@ddxd.vn - M: 0123456 6306

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT
TRỤ SỞ: 528/59 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P11, Q10, TP HCM
Tel: (84-8) 39 81 8370 Hotline: 0903 813 337
[E]: thietke@ddxd.vn [W]:www.cungxaynhadep.vn

thay đổi nội dung bởi: Support, 11-12-2011 lúc 11:10 AM
Support vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 11-29-2011, 10:29 AM   #4
hongkiktqd
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Nov 2011
Nơi ở: Vinh
Số bài: 9
Thanks: 0
Được cám ơn: 0
Downloads: 6   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

15k nạp để đăng kí là được rồi. Anh em lên diễn đàn là để trao đổi, học hỏi thêm những kiến thức về xây dựng. Đó là mục tiêu mà Admin cũng như các anh em hướng tới. Đừng nặng nề về chuyện tiền bạc quá. Đã 15k vào rồi lại nộp thêm tiền để dowload tài liệu, các Admin có vẻ hơi bon chen đó.Tại sao có nhiều diễn đàn đăng kí không mất tiền, mà họ vẫn tồn tại??? Diễn đàn là một sân chơi, nơi để mọi người đưa ra ý kiến để cùng nhau thảo luận, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm mình trong lĩnh vực xây dựng. Đừng nên quá lạm dụng tiền bạc trong diễn đàn. Tiền ủng hộ diễn đàn các admin có thể mở thêm một thư mục tự quyên góp, ghi danh những thành viên đóng góp...như thế hay hơn là dowload phải mất tiền. Tất cả vì sự phát triển bền vững của diễn đàn!!!
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
hongkiktqd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 12-22-2012, 08:33 AM   #5
daoduytuan
User Register - Thành Viên
 
daoduytuan's Avatar
 

Tham gia: Feb 2011
Nơi ở: BÌNH CHÁNH-TP.HCM
Số bài: 2
Thanks: 0
Được cám ơn: 0
Downloads: 4   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

admin trình độ cọc cạch
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
http://diendanxaydung.vn/showthread.php?p=96017#post96017
daoduytuan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 12-22-2012, 12:14 PM   #6
thanhddec
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Feb 2009
Nơi ở: TP Hà Nội
Số bài: 69
Thanks: 105
Được cám ơn: 80
Downloads: 11   |   Uploads: 0
Send a message via Yahoo to thanhddec
Point: 285
Default

Trích:
Nguyên văn bởi daoduytuan View Post
admin trình độ cọc cạch
Đề nghị bạn comment lịch sự
Thô lỗ, thiếu văn hóa và kiểu comment ngoài đường ngoài chợ thế này không được hoan nghênh ở đây.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
thanhddec vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Từ khóa hỗ trợ tìm kiếm (Tại sao?)
qlda, quản lý, rủi ro, tai nan, xay dung


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
Phân tích rủi ro khi lập DA đầu tư oitroi 3.Lập dự án đầu tư 2 11-14-2010 03:54 PM
[Tin Tức]: Đẩy rủi ro về phía người mua vuducthuanct39 Giới thiệu - mua bán Bất Động Sản 0 11-01-2010 11:48 AM
[Miền Bắc]: Quản lý an toàn, môi trường & rủi ro vuducthuanct39 4.Quản lý an toàn 0 07-27-2010 10:13 AM
Quản lý rủi ro trong Quản lý dự án Phoenix 5.Quản lý rủi ro 2 04-02-2008 12:28 AM
Rủi ro khi 'ôm' căn hộ cao cấp Admin Tin tức địa ốc 0 03-04-2008 10:44 AM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
Design Consultant & Project Management - Total HVAC & SmartHome Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
LG Total HVAC Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Total SmartHome Solutions Provider - www.SMARTHOUSES.vn
Giải pháp gỗ nội thất cho gia đình
Cung ứng nguồn lực cao cấp

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0903813337 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 2649 Phạm Thế Hiến, P7, Q8, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn