Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 03-05-2011, 09:40 AM   #1
chiase.ketcau
SMOD - QTV Cao Cấp
 
chiase.ketcau's Avatar
 

Tham gia: Dec 2010
Nơi ở: 2649 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM
Số bài: 1,939
Các bài viết blog: 1
Thanks: 506
Được cám ơn: 676
Ảnh: 979
Downloads: 148   |   Uploads: 1147
Point: 23648
Default Các điều kiện hợp đồng đối với các công trình xây dựng theo FIDIC

CAÙC ÑIEÀU KIEÄN HÔÏP ÑOÀNG ÑOÁI VÔÙI CAÙC COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG THEO FIDIC

GIÔÙI THIEÄU CHUNG
§FIDIC(Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils): laø teân vieát taét cuûa Hieäp hoäi quoác teá caùc kyõ sö tö vaán (vieát theo tieáng Phaùp)
§ÑIEÀU KIEÄN HÔÏP ÑOÀNG ÑOÁI VÔÙI COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG (Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction) do FIDIC bieân soaïn nhaèm muïc ñích giuùp caùc beân tham gia quaù trình thi coâng coù tieáng noí chung veà phaùp luaät trong hôïp ñoàng, noù cuõng ñöôïc khuyeán khích duøng khi xaây döïng nhöõng coâng trình maø caàn môøi nhöõng nhaø thaàu quoác teá
§Ñieàu kieän hôïp ñoàng ñoái vôùi coâng trình xaây döïng theo FIDIC goàm hai phaàn:
Phaàn I: Ñieàu kieän chung
Phaàn II: Ñieàu kieän aùp duïng cuï theå
Ñieàu kieän hôïp ñoàng ñoái vôùi coâng trình xaây döïng theo FIDIC goàm coù 72 ñieàu khoaûn chính:
²Ñònh nghóa vaø caùch dieãn giaûi: töø 1.1 ñeán 1.5
²Kyõ sö vaø ñaïi dieän cuûa kyõ sö: töø 2.1 ñeán 2.6
²Uûy quyeàn vaø hôïp ñoàng phuï: 3.1 ñeán 4.2
²Vaên kieän hôïp ñoàng: töø 5.1 ñeán 7.3
²Nghóa vuï chung: töø 8.1 ñeán 33.1
²Lao ñoäng: töø 34.1 ñeán 35.1
²Nguyeân vaät lieäu, maùy moùc, tay ngheà: töø 36.1 ñeán 39.2
²Taïm ngöng: töø 40.1 ñeán 40.3
²Baét ñaàu vaø trì hoaõn: töø 41.1 ñeán 48.4
²Traùch nhieäm veà sai soùt: töø 49.1 ñeán 50.1
²Söûa ñoåi - theâm vaøo - boû ñi: töø 51.1 ñeán 52.4
²Thuû tuïc ñoøi tieàn: töø 53.1 ñeán 53.5
²Thieát bò cuûa nhaø thaàu, coâng trình taïm thôøi vaø nguyeân vaät lieäu: töø 54.1 ñeán 54.8
²Ño löôøng; töø 55.1 ñeán 57.2
²Nhöõng khoaûn taïm tính: töø 58.1 ñeán 58.3
²Nhöõng thaàu phuï ñöôïc chæ ñònh: töø 59.1 ñeán 59.5
²Chöùng chæ vaø thanh toaùn: töø 60.1 ñeán 62.2
²Bieän phaùp khaéc phuïc: töø 63.1 ñeán 64.1
²Ruûi ro ñaëc bieät: töø 65.1 ñeán 65.8
²Mieãn thöïc hieän nghóa vuï: 66.1
²Giaûi quyeát tranh chaáp: töø 67.1 ñeán 67.4
²Nhöõng thoâng baùo: töø 68.1 ñeán 68.3
²Loãi cuûa chuû coâng trình: töø 69.1 ñeán 69.5
²Thay ñoåi giaù caû vaø luaät leä: töø 70.1 ñeán 70.2
²Tieàn teä vaø tyû giaù hoái ñoaùi: töø 71.1 ñeán 72.3

Download:


Link:
http:////diendanxaydung.vn/./downloa...o=file&id=3971

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
chiase.ketcau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Facebook Comments

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Từ khóa hỗ trợ tìm kiếm (Tại sao?)
công trình, fidic, hợp đồng, xây dựng, điều kiện


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
FIDIC....Hiệp hội Quốc tế Các kỹ sư Tư vấn (điều kiện chung) Airblade 1.Nguyên tắc HĐ 10 10-28-2011 10:28 AM
FIDIC....Hiệp hội Quốc tế Các kỹ sư Tư vấn (điều kiện chung) Airblade 3.QL tổng dự toán 12 08-10-2011 09:03 AM
Hợp đồng kinh tế theo các điều kiện chung của thế giới – Một số điều kiện cần lưu ý trong hợp đồng. chiase.ketcau Các tài liệu khác 0 12-20-2010 09:35 AM
Các điều kiện hợp đồng đối với các công trình xây dựng theo FIDIC chiase.ketcau Các tài liệu khác 0 12-18-2010 12:23 PM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
Design Consultant & Project Management - Total HVAC & SmartHome Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
LG Total HVAC Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Total SmartHome Solutions Provider - www.SMARTHOUSES.vn
Giải pháp gỗ nội thất cho gia đình
Cung ứng nguồn lực cao cấp
Phần mêm chăm sóc khách hàng hiệu quả hàng đầu!

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0888 09 6868 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 110 Cao Thắng, P4, Q3, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn